Các khu vực không sử dụng đầu báo khói

Các khu vực không sử dụng đầu báo khói

Dựa theo NFPA 72-2016 trang 101.