Gas detector

Khái niệm LEL và UEL trong khí gas

Rủi ro đầu tiên liên quan đến khí gas dễ cháy (Combustible) và hơi là khả năng gây ra nổ. Sự nổ giống như đám cháy, yêu cầu 3 thành phần tham gia: nhiên liệu (Fuel), Khí oxy (Oxygen) và nguồn đốt cháy hay bắt lửa (Ignition source). Mỗi khí gas dễ cháy hoặc hơi sẽ chỉ bốc cháy ở một giới hạn nhất định trong tỉ lệ pha trộn giữa khí và không khí. Nhiều khí gas quá hay ít khí gas quá cũng sẽ không gây ra cháy, những điều kiện trên được định nghĩa là Giới hạn thấp hơn để nổ ( Lower Explosive Limit) hay viết tắt là LEL, và giới hạn cao hơn để nổ (Uper Explosive Limit) hay viết tắt là UEL. Bất kỳ lượng khí gas nào nằm trong giới hạn LEL và UEL đều có khả năng gây nổ. Mức độ tập trung gas được thể hiện bởi phần trăm của tổng dung tích, với cân bằng không khí.

Khi tỉ lệ nằm giữa 2 mức giới hạn, sự nổ có thể xãy ra trong vài điều kiện, năng lượng nổ cao nhất khi tỉ lện nằm ở mức giữa của LEL và UEL. Lưu ý rằng LEL và UEL đôi lúc được tham khảo như LFL (Lower Flammable Limit) và ULF (Upper Flammable Limit).

Những giới hạn trên được xác định theo kinh nghiệm, và các tổ chức thẩm quyền khác nhau, thỉnh thoảng được xác định trên các quy trình thí nghiệm khác nhau. Bảng dưới đây liệt kê một số LEL và UEL của một số khí dễ nổ phổ biến.